Monday, 26 September 2011

Science Skill

Pada kelas hari ini kami telah diberi kerja oleh dr.Nurul. tentang kemahiran sains. Antara kemahiran-kemahiran sains ialah. :

1) Experimenting
  Merancang dan menjalankan aktiviti untuk mengkaji hipotesis termasuk mengumpul , menganalisis dan menterjemah data.
  Contoh: Pelajar membahagi kerja seperti mengambil data, menganalisis maklumat dan lain-lain.

2) Observing
   Menggunakan seria pendengaran, sentuhan, hidu, penglihatan, untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena.
  Contoh: Pelajar memerhatikan perubahan warna cecair apabila dicampur dengn iodin.

 3)Hipotesis
   Membuat penyataan umum tentang hubungkait antara pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas untuk menerangkan lagi pemerhatian.
  Contoh: pelajar menghubungkaitkan jumlah ayunan bandul dan panjang tali dalam masa 1 minit.

4)Classifiying
   Menggunakan pemerhatian untuk membezakan objek atau situasi berdasarkan persamaan dan perbezaan.
   Contoh: Pelajar membuat jadual membezakan litar selari dan litar bersiri.

5)Mengukur menggunakan nombor
  Membuat pemerhatian kuantiti menggunakan nombor dan alatan menggunakan unit standard
  Contoh: Pelajar menggunakan jam randik untuk mengukur masa untuk mengira kelajuan kereta dalam unit saat.

6)Inferens
   Menggunakan data yang lepas untuk membuat kesimpulan awal serta menerangkan keadaan.
  Contoh:Pelajar mengambil maklumat eksperiman tentang pelanggaran elastik daripada internet untuk membuat andaian awal.

7)Prediting(meramal)
  Menyatakan keputusan yang akan dicapai berdasarkan pengetahuan yang diperolehi daripada pungutan data.
  Contoh:Sebelum membuat eksperiman pelajar membuat andaian awal melalui pembelajaran mereka di dalam kelas.

8)Communicating
  Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, gambar rajah atau model menerangkan keadaan objek dan situasi.
  Contoh:Pelajar membuat graf tentang magnetic field dan perbezaan lilitan selenoid.

9)Menghubungkait ruang dan masa
  Menerangkan  perubahan dalam perimeter yang dipengaruhi masa.
  Contoh:

10) Interpreting data (menterjemah data)
   Memberi penjelasan situasi tentang satu objek situasi daripada  pungutan data.
  Contoh: Pelajar membezakan perbezaan jumlah magnetic field berpandukan graf yang diperolehi.

11)Mendefinasi experiment.
   Mendefinasikan konsep melalui penjelasan apa yang perlu dibuat dan apa yang perlu diperhati.
  Contoh:

12)Controling variables
    Mengenalpasti pemboleh ubah malar,manipulasi dan bergerak balas dalam satu eksperiment.
   contoh:pelajar mengenal pasti jumlah ayunan bandul sebgai bergerak balas, panjang bandul sebagai manipulasi dan berat bandul sebagai malar.

    << SEKIAN TERIMA KASIH>>

No comments:

Post a Comment